Tim Torfs webshop: dieet, privé sauna, permanente ontharing en arrangementen
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

De consument heeft het recht aan Tim Torfs Instituut mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Cailliau-Torfs bv
Heidestraat 69
3581 Beverlo
BE0811467158
011/724.424
info@timtorfs.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Cailliau-torfs BV, een BV met maatschappelijke zetel te Heidestraat 69 3581 Beverlo, BE0811467158 biedt haar klanten de mogelijkheid om cadeaubonnen, toebehoren en voeding online aan te kopen.
Onderhavige Algemene voorwaarden ('Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Cailliau-Torfs bv-assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Cailliau-Torfs BV.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Cailliau-Torfs BV is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cailliau-Torfs BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken worden door Cailliau-Torfs BV.

Cailliau-Torfs BV is gerechtigd om zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Cailliau-Torfs BV assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Cailliau-Torfs BV.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
·         VISA
·         MasterCard
·         Bancontact
·         Cash (bij afhaling)
·         Paypal

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Cailliau-Torfs BV. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cailliau-Torfs BV te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cailliau-Torfs BV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtwege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Cailliau-Torfs BV het recht voor niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 September 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten verminderen.

b. Algemeen
Om beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online warden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Cailliau-Torfs BV klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cailliau-Torfs BV.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleidingen, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen:
De consument heeft het recht aan Cailliau-Torfs BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Cailliau-Torfs BV en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Cailliau-Torfs BV op het adres Heidestraat 69 3581 Beverlo.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, FedEx, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt, artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Privacy

Cailliau-Torfs BV zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor uitvoering van afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Cailliau-Torfs BV  toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwlijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Tim Torfs Instituut bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Tim Torfs Instituut uw gegevens gebruikt om u informatie toe  Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via Heidestraat 69 3581 Beverlo.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Cailliau-Torfs BV  om één van deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

Cailliau-Torfs BV klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 011/724.424, via e-mail op info@timtorfs.be of per post op het volgende adres Heidestraat 69 3581 Beverlo.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cailliau-Torfs BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Cailliau-Torfs BV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasslijk recht en met de Rome-I verordening inzake internationaal koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd.

Artikel 16: Privacyverklaring

Bedrijf: Cailliau-Torfs BV
Adres: Heidestraat 69 3581 Beverlo
Telefoonnummer: 011724424
e-mailadres: info@timtorfs.be

Verwerking van persoonsgegevens

Cailliau-Torfs BV verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, opvolging dossiers, verkopen en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechten van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f).
Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf.

De klant kan dit doen door een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres: info@timtorfs.be.
De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.
Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte of van een server die voldoet aan de overeenkomsten die opgemaakt zijn binnen de Privacy Shield regelgeving. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan. Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding).

 

Over ons

Tim Torfs is .... 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw